Školski odbor

Srednjom strukovnom školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od koji se biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.

Članovi Školskog odbora su:

 • Mijo Jukić – iz reda nastavnika i stručnog vijeća, predsjednik Školskog odbora
 • Marica Andričević – iz reda nastavnika i stručnog vijeća
 • Marija Gerovac – iz radničkog vijeća
 • Jelena Majstorović – iz reda roditelja
 • Marko Šokčević – predstavlja Osnivača
 • Jelena Gilja – predstavlja Osnivača
 • Mladen Periša – predstavlja Osnivača

Sjednice Školskog odbora Srednje strukovne škole Vinkovci održavaju se u skladu sa  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i statutom škole, kada se javljaju pitanja vezana uz ovlasti Školskog odbora.

Školski odbor:

 • imenuje i razrješuje ravnatelja
 • daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi
 • donosi Statut i opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje
 • donosi školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava
 • odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti i o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
 • donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 • osniva učeničke klubove i društva
 • odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom i ovim Statutom
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna
 • odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 • predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole te statusne promjene
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
 • razmatra rezultate obrazovnog rada
 • razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
 • obavlja druge poslove određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao i drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Dokumenti:

Shopping Basket