Jesenski rok Završnog rada

Završni rad se sastoji od izrade rada i obrane rada.  Vremenik izrade i obrane rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu. Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada te datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu.

IZRADBA ZAVRŠNOG RADA

Učenik je dužan pisani dio izrade, koju je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik Škole najkasnije deset dana prije obrane rada:

  • Do 9.7.2020. za jesenski rok školske godine 2019./2020.

Izrada se sastoji od uratka koji može biti projekt, praktični rad s elaboratom, složeniji ispitni zadatak ili drugi slični uradak usklađen s programom. Izradom se može smatrati uradak s kojim je učenik sudjelovao na izložbi inovacijskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svoga srednjoškolskog obrazovanja ili uradak kojim je učenik osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju iz struke.

IZRADA PRAKTIČNOG DIJELA ZAVRŠNOG RADA – JESENSKI ROK: 17.8. 2020.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Obrani rada može pristupiti učenik koji je uspješno završio srednjoškolsko obrazovanje i čiju je izradu rada mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu. Učenik prezentira rad u obliku obrane pred povjerenstvom. Obrana u pravilu traje do 30 minuta. Obrana se provodi pred povjerenstvom kojega čine predsjednik te dva člana iz redova nastavnika struke od kojih je jedan mentor.

Povjerenstvo potvrđuje prijedlog:

a) ocjene izrade na prijedlog mentora određenog učenika;

b) ocjene obrane;

c) općeg uspjeha iz izrade i obrane završnog rada.

ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA

Učenik predaje pisani rad mentoru: Do 18.8.2020. za jesenski rok školske godine 2019./2020.

ROKOVI ZA OBRANU RADA – JESENSKI ROK: 28.8.2020. 

OCJENA ZAVRŠNOG RADA

Izrada, obrana te opći uspjeh, koji je aritmetička sredina izrade i obrane rada, ocjenjuje se ocjenama: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).

Učenik koji je ocijenjen iz izrade rada ocjenom nedovoljan (1) ne može pristupiti obrani rada, već se upućuje na ponovnu izradu s izmijenjenom temom. Učenik koji je iz izrade ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz obrane rada nedovoljnim, na sljedećem roku ponavlja obranu bez ponavljanja izrade. Učenik koji je prijavio obranu, ali nije pristupio – ne ocjenjuje se.

Prosudbeni odbor utvrđuje konačnu ocjenu izrade, konačnu ocjenu obrane, te opći uspjeh iz izrade i obrane završnog rada za svakog učenika na prijedlog Povjerenstva na temelju Poslovnika o radu Prosudbenog odbora i Povjerenstva za obranu završnog rada.

IZDAVANJE SVJEDODŽBI – za JESENSKI ROK svjedodžbe će biti izdane 31. kolovoza 2020. godine;

Ravnatelj škole: Domagoj Bujadinović, prof.